Byggvetenskaps laboratorium

Vägtekniken spänner över ett vitt fält från vägens geometri, över vägöverbyggnaden och dess verkningssätt och dimensionering till vägbyggnadsmaterialen i synerhet bituminösa material (asfalt) och obundna material (grus och sand). Vägteknik omfattar naturligtvis vägar av olika typer men också nya vägtekniska koncept som t.ex. den ”elektrifierade vägen” samt vidare järnväg och flygfält. Institutionen för byggvetenskap bedriver vägteknisk forskning inom avdelningarna för brobyggnad, byggnadsmaterial och jord- och bergmekanik. Undervisningen organiseras från avdelningen för byggteknik och design. Gemensamt för de olika aktiviteterna är att de syftar till att lösa samhällets stora utmaningar och strävar mot en ekonomisk, miljömässig och sociologisk hållbar utveckling av vår infrastruktur.

Byggvetenskaps laboratorium utgör en plattform dels för det fysiska vägtekniska laboratoriet, dels för institutionens formaliserade kontakter med industrin genom fem adjungerade professorer.

Det fysiska byggvetenskaps laboratoriet utgör en resurs för såväl institutionen som KTH och innehåller utrustning för bl.a. reologiska mätningar, kemisk-mekanisk provning, mikroskopi, röntgenradiografi samt tomografi. Mest avancerad är utrustningen för datortomografi, som är knuten till en superdator för hantering av mätdata, där man kan studera ett materialprov under styrd belastning och temperatur. Laboratoriet utgör vidare en del av KTH:s virtuella laboratoriestruktur ( portal.materiallab.kth.se/Aboutus.aspx ) genom vilket laboratoriet är tätt knutet till andra material- och vetenskapliga laboratorier inom KTH. Genom denna virtuella struktur kan även externa samarbetsparter på ett enkelt sätt få tillgång till vägtekniks laboratorium.

Inom avdelningen finns fem adjungerade professorer med kompetens brett över vägtekniksområdet. Alla har sin anställning vid något av de tre stora svenska entreprenadföretagen och personifierar det täta samarbetet mellan KTH och byggföretagen.

Byggvetenskaps laboratorium och forskarna på institutionen för byggvetenskap bedriver samarbete med ett flertal internationella forskargrupper och laboratorier inom området. Bland dessa kan nämnas VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, det schweiziska materialtekniska institutet EMPA samt University of Illinois i amerikanska Urbana-Champaign.

Till slut kan nämnas det nära samarbetet med KTH:s centrum Road2Science Competence Centre ( ) som samlar tvärvetenskaplig komptetens och syftar till att förkorta tiden mellan forskningsrön och upptäckter och implementering i praktiskt ingenjörsarbete.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2017-09-29