Vattendragsteknik

Ny lektor i Vattendragsteknik!

Vi välkomnar Luigia Brandimarte till avdelningen. Information om Luigias forskning finns  här

Nytt EU-anslag!

Ett nytt stort EU-BONUS-anslag har tilldelats Anders Wörman. Mer information på denna flyer (pdf 813 kB) eller via:

Nytt forskningsanslag!

Ett nytt Formas anslag har tilldelats Anders Wörman. Läs mer om projektet på:

Forskningsområde i fokus:

Hydropower Research in a changing climate

Vetenskapsområdet Vattendragsteknik omfattar ämnena tillämpad strömningslära (hydraulik), hydrologi och vattenbyggnad med en särskild tillämpning på problem med anknytning till vattendrag och grundvatten. Verksamheten omfattar i sin tur tillämpningen av strömningsmekanik men en särskild betoning på kopplingen till geomekanik och geokemi. Forskningen behandlar exempelvis säkerhet av fyllingsdammar, erosionsproblem, geologiska avfallsförvar, spridningsprocesser för föroreningar och värme i vatten och flödesbildning i vattendrag, särskilt höga flöden.

Avdelningen för Vattendragsteknik startade i september 2006 bland annat baserat på ett fortgående samarbete genom svenskt vattenkraftcentrum (SVC). Pågående forskning behandlar särskilt flödesbildning i vattendrag, strömningstekniska beräkningar för utskov, inre erosion i fyllningsdammar och strategiska modeller för vattenkraftreglering. Forskningen motiveras av industrins behov av kompetensförsörjning och till exempel energiomställningen i samhället, klimatförändringarnas betydelse för vattenkraftens roll som balanskraft, samt den förändrade påverkan på vattenkraftsystemets tekniska komponenter som dammar och kraftstationer. Läs gärna mer på  www.svc.nu. Avdelningen har också långsiktiga samarbeten med Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut ( www.smhi.se) och Sveriges Strålsäkerhetsmyndighet ( www.ssm.se).

Vattenteknik

Exempel på forskningsområden är utskov för vattenkraftanläggningar, kanaler och annan byggnation i vatten. Teknikområdet omfattar olika erosionsproblem och sedimenttransport i strömmande vatten, samt hydraulisk belastning på konstruktioner. Figuren visar beräknade strålflöden i tre utskov och lokal erosion orsakade av vattenflödena.

utskov

Transportprocesser i ytvatten

Exempel på forskningsområden är spridningsprocesser för lösta föroreningar och värmeflöden i naturliga akvatiska miljöer, samt flöden i avrinningsområden och vattendrag. Området omfattar modellering av höga flöden i vattendrag och analysmetodik för spridningsprocesser i vattendrag. Aktuella frågor är hur landskapsförändringar påverkar översvämningsrisker. Tekniska tillämpningar omfattar t.ex. bestämning av designflöden i vattendrag som underlag för dimensionering av byggnationer och rening av närsalter i konstruerade våtmarker. Vi använder spårämnen i fält och datorbaserade beräkningsmetoder. Figuren visar temperaturfördelningen i Ålands hav enligt datorsimulering.

Värmefördelning i Ålands hav

Grundvatten

Exempel på forskningsområden är graden av förnyelse av grundvatten och spridningsförlopp från geologiska avfallsförvar för CO2 och uttjänt kärnbränsle. Området omfattar matematisk modellering och tolkning av fältdata. Figuren visar hur en nyutvecklad spektralmetod kan användas för att analysera grundvattenomsättning.

grundvattenomsättning
Till sidans topp