Institutionens avdelningar

Avdelningen för betongbyggnad

Ämnet betongbyggnad innefattar funktion, dimensionering, utformning, utförande och rehabilitering av betongkonstruktioner och murverk. Sprutbetong och konstruktionstillämpningar av nyutvecklade betongmaterial samt effekter av dynamisk belastning ingår. Forskningen inriktas mot stora betongkonstruktioner, extremt belastade betongkonstruktioner och avancerade betongmaterial.

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för betongbyggnad, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för bro- och stålbyggnad

Avancerad modellering och dynamiska analyser av konstruktioner, broar för höghastighetståg, tåg-spår-bro och jord-bro interaktion, övervakning av konstruktioners tillstånd och hälsa, LCC & LCA av broar, drift, underhåll och reparation av broar, industrialiserat brobyggande, nya konstruktionsmaterial och metoder, laster och lastfördelning på konstruktioner, samverkanskonstruktioner och jord-stål samverkansbroar.

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för brobyggnad, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för byggnadsmaterial

Sammansättning, mikrostruktur och egenskaper hos byggnadsmaterial, och kopplingen till deras funktion och livslängd i olika tillämpningar. Ett expansivt område är så kallade gröna material från förnybara råvaror, till exempel modifierat trä och biobaserade kompositer, lim- och ytbehandlingssystem. Utmaningarna gäller främst materialens känslighet för fukt och biologisk nedbrytning.

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för byggnadsmaterial, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för byggnadsteknik

Ämnet omfattar att genom projektering, konstruktion och dimensionering, samt genom byggprocessen, utveckla byggkonstruktioner och särskilt deras klimatskärm för fuktsäkerhet, energieffektivitet och en sund innemiljö.

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för byggnadsteknik, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för byggteknik och design

Avdelningschef

Besöksadress: Teknikringen 78
Postadress: Avdelningen för byggteknik och design, Byggvetenskap, KTH , 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för installations- och energisystem

Energitjänster för byggnader och distrikt, smart inventering av byggnadsprestanda, inomhusklimattjänster i högpresterande byggnader, energikvalitetsförvaltning i högpresterande byggnader och distrikt, installationstekniska BIM-applikationer, energimodellering, byggnaden som komplext system, smarta styr- och funktionskontrollsystem, resurseffektiv ombyggnad/förnyelse i den byggda miljön, inomhusklimattjänster i speciella miljöer (operationssalar, känsliga industrimiljöer, tunnlar), resurseffektivitet och brukarbeteende i den byggda miljön.

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för Installations- och energisystem, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för jord- och bergmekanik

Avdelningen bedriver forskning relaterat till jordförstärkningsmetoder (kalkcementpelare, packning, förbelastning, vertikaldränering), grundläggning av betongdammar, bergmekanik, tunnelteknik och injektering. Forskningsområden är brottmekanismer, observationsmetoder, sannolikhetsbaserad dimensionering, geostatistik, mekaniska egenskaper, jordkemi, omgivningspåverkan och tillståndsbedömning.

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för jord- och bergmekanik, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för ljus och design

Avdelningschef

Besöksadress: Teknikringen 78
Postadress. Avdelningen för ljus och design, Byggvetenskap, KTH , 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för strömnings- och klimatteknik

Inriktning mot modeller och beräkningsmetoder för byggnader och byggd miljö. Såväl gas- som vätskeströmning samt grundläggande värmeöverföring, termisk komfort och spridningsmekanismer för luftföroreningar behandlas. Avancerade CFD (Computational Fluid Dynamics) modeller används tillsammans med andra beräkningsprogram och analytiska modeller vid utvärdering av inomhusmiljöer och byggnadskomponenter. Miljöaspekterna är centrala.

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för strömnings- och klimatteknik, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för vattendragsteknik

Vattendragsteknik omfattar teknisk hydrologi och hydraulik tillämpad på vattentekniska konstruktioner och vattenresursproblem. Vi fokuserar på en långsiktigt hållbar anpassning av vattenteknik med hänsyn till variationen i tillgängligheten av vatten, vattenkvalité och säkerhetsaspekter kring t.ex. fyllningsdammar. Pågående projekt rör vattenkraftreglering som ett balanserande kraftslag i energiomtsällningen och vattentekniska åtgärder i vattendrag för att minska närsaltbelastningen till östersjön.

Avdelningschef

Besöksadress: Teknikringen 76
Postadress: Avdelningen för vattendragsteknik, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Avdelningen för byggvetenskaps laboratorium

Avdelningschef

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för vägtekniks laboratorium, Byggvetenskap, KTH, 100 44 Stockholm

Läs mer om oss

Till sidans topp