Om KTH byggvetenskap

Byggandet av hus och anläggningar har en omfattning som starkt påverkar samhällsekonomin i stort liksom den enskildes ekonomi och livskvalitet. Några siffror belyser detta. De årliga investeringarna i byggnader och anläggningar (inklusive vägar) i Sverige uppgår till ca 150 Mdkr. Drift och underhåll kostar ca 75 Mdkr/år. Den senaste 5-årsperioden uppvisar en svag ökning (i fast penningvärde)med den största ökningen för bostadssektorn. I sammanhanget kan noteras att energianvändning (huvudsakligen uppvärmning) av byggnader svarar för ca 40 % av samhällets totala energianvändning och ungefär samma andel av den totala miljöpåverkan. Sektorn svarar för ungefär hälften av nationalförmögenheten.

Institutionen för byggvetenskap bildades 2001 genom att samla de tekniska discipliner vid KTH som hör till utbildning och forskning för samhällets byggande, byggnadsförvaltande verksamhet och anpassning av teknik till miljön, som berg och vatten.

Såväl husbyggnads- som anläggningssektorn är väl företrädda. Vad gäller husbyggnadsområdet är kompetensen väl etablerad beträffande såväl djup som bredd och dess utbildnings- och forskningskompetens är väl anpassad till sektorns behov. Byggnadsteknik, material- och installationsfrågor liksom bärande konstruktioner utgör viktiga delar i profilen. Institutionen har även en för Sverige unik kompetens inom anläggningsområdet med en professur i jord- och bergmekanik, en i vattendragsteknik samt en professur i brobyggnad. Forskning och forskarutbildning och grundutbildning är väl integrerade. Institutionen har för närvarande 14 professorer varav 2 är adjungerade. De tekniska disciplinerna, ämnesområdena, är organisatoriskt uppdelade i 8 avdelningar. Dessa är betongbyggnad, brobyggnad (inkl stålbyggnad), byggnadsmaterial, byggnadsteknik (inkl byggnadsakustik), installationsteknik (inkl skyddsventilation), jord- och bergmekanik, miljö- och naturresursinformation, byggteknik och design, vattendragsteknik samt strömnings- och klimatteknik.

KTH har omorganiserats under 2005 och består av nio skolor. Institutionen för byggvetenskap tillhör skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad till vilken även tillhör institutionerna för Arkitektur, Fastigheter och byggande, Filosofi och teknikhistoria, Hållbar utveckling miljövetenskap och teknik, Samhällsplanering och miljö samt Transporter och samhällsekonomi.

Till sidans topp