Till innehåll på sidan

Doktorand sökes till projekt om pålning i blockig mark

Publicerad 2021-09-02

Trafikverket och SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) har beviljat medel till vårt forskningsprojekt ”Pålbarhet i blockig mark: systematisk studie av pålbortslagning i olika typer av jordar”. Vi söker därför en doktorand till detta projekt. Du hittar utlysningen av tjänsten här Lediga jobb hos Kungliga Tekniska högskolan  under september 2021.

Pålning är en av våra vanligaste grundläggningsmetoder, men det är inte ovanligt att slagna betongpålar går till konstruktivt brott om de träffar på stenblock, när de slås i morän eller åsmaterial. Det kan leda till att en pålgrupp måste projekteras om och nya pålar måste slås. Detta kan i sin tur försena och fördyra byggprojekt. Det är dock svårt att bedöma sannolikheten för bortslagning av pålar och befintliga bedömningsmetoder är kraftigt förenklade, vilket ofta leder till tvister mellan byggprojektets parter. Syftet med projektet är att ta fram en systematisk metodik för att kunna bedöma risken för sådan bortslagning av pålar. Metodiken ska bygga på vanligen förekommande metoder för markundersökningar, och kunna ge en bedömning av risken för bortslagning av pålar i en godtycklig jordlagerföljd givet en viss slagningsutrustning. I slutet av projektet kommer rekommendationer tas fram för hur påldrivning i blockig mark bäst genomförs på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som man minskar materialåtgång och förseningar i byggprojekt.

Doktorandens arbetsuppgifter utgörs bland annat av:

  1. fallstudier av hur andelen bortslagna pålar kan kopplas till jordlagerföljd och stenblockens storlek och rumsliga variation,
  2. framtagande av beräkningsmodeller som beskriver hur pålen påverkas när den träffar blocket, både med förenklade analytiska metoder och med avancerade numeriska metoder, såsom FEM,
  3. framtagande av sannolikhetsbaserad beräkningsmodell som beskriver hur osäkerheten kring faktisk jordlagerföljd och blockhalt påverkar den beräknade risken för bortslagning,
  4. planering av fältmätningar av pålslagning i blockig mark.
  5. rapportering av forskningsresultat i form av internationella vetenskapliga tidskriftsartiklar och på konferenser
  6. deltagande i kurser i forskningsmetodik, geoteknik och vetenskapligt skrivande på forskarnivå
  7. undervisning av studenter på grund- eller masternivå

Projektet kommer drivas i nära samarbete med byggindustrin. Doktoranden har sin huvudsakliga arbetsplats på KTH:s campus Valhallavägen och handleds av Johan Spross (KTH Avd. Jord- och bergmekanik, huvudhandledare) och Anders Beijer Lundberg (expert inom pålning på ELU konsult, biträdande handledare och tekniskt ansvarig). Doktoranden kommer även stöttas av grundläggningsexperter på byggbolaget PEAB.

Projektet är för närvarande finansierat i två år, motsvarande doktorandstudier till licentiatexamen ( Examen ). Vi avser söka ytterligare finansiering till doktorsexamen ifall projektet faller väl ut och doktoranden önskar fortsätta efter licentiatexamen.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2021-09-02