Om Institutionen för Byggvetenskap

Byggandet av hus och anläggningar har en omfattning som starkt påverkar samhällsekonomin i stort liksom den enskildes ekonomi och livskvalitet. Några siffror belyser detta. De årliga investeringarna i byggnader och anläggningar (inklusive vägar) i Sverige uppgår till ca 150 Mdkr. Drift och underhåll kostar ca 75 Mdkr/år. Den senaste 5-årsperioden uppvisar en svag ökning (i fast penningvärde)med den största ökningen för bostadssektorn. I sammanhanget kan noteras att energianvändning (huvudsakligen uppvärmning) av byggnader svarar för ca 40 % av samhällets totala energianvändning och ungefär samma andel av den totala miljöpåverkan. Sektorn svarar för ungefär hälften av nationalförmögenheten.

Institutionen för byggvetenskap bildades 2001 genom att samla de tekniska discipliner vid KTH som hör till utbildning och forskning för samhällets byggande, byggnadsförvaltande verksamhet och anpassning av teknik till miljön, som berg och vatten.

Såväl husbyggnads- som anläggningssektorn är väl företrädda. Vad gäller husbyggnadsområdet är kompetensen väl etablerad beträffande såväl djup som bredd och dess utbildnings- och forskningskompetens är väl anpassad till sektorns behov. Byggnadsteknik, material- och installationsfrågor liksom bärande konstruktioner utgör viktiga delar i profilen. Institutionen har även en för Sverige unik kompetens inom anläggningsområdet där forskning, forskarutbildning och grundutbildning är väl integrerade. De tekniska disciplinerna, ämnesområdena, är organisatoriskt uppdelade i 9 avdelningar. Dessa är betongbyggnad, brobyggnad (inkl stålbyggnad), byggnadsmaterial, byggnadsteknik (inkl byggnadsakustik), byggteknik och design, installationsteknik (inkl skyddsventilation), jord- och bergmekanik, strömnings- och klimatteknik samt transportplanering, ekonomi och teknik.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-06-28