Skip to main content

Rock & roll på KTH – 40 år av jorddynamisk forskning

Published Mar 24, 2020

Massarsch, R., Bodare, A., Wersäll, C. och Larsson, S. (2020) Rock & roll på KTH – 40 år av jorddynamisk forskning. Bygg & teknik 1/20: 12-19. www.byggteknikforlaget.se

1980 tillsattes vid avdelningen för jord- och bergmekanik på KTH en adjungerad professur i ämnet ”geodynamik”. Syftet var att strukturera forskningen och undervisningen inom området. Vid denna tidpunkt var vibrationsmätningar fortfarande tids- och kostnadskrävande. Under de följande 40 åren inträffade en revolution av mät- och analystekniken, tack vare tillgången till allt kraftfullare datorutrustning. Nya möjligheter öppnades att använda även avancerade mätmetoder i fält. Det blev möjligt att analysera mätresultaten i realtid och stora datamängder kan idag bearbetas och överföras via internet. Denna explosionsartade utveckling öppnade nya möjligheter även inom jord- och bergdynamiken.

Page responsible:webmaster@byv.kth.se
Belongs to: Department of Civil and Architectural Engineering
Last changed: Mar 24, 2020