Våra forskningsområden

Betongbyggnad

Ämnet betongbyggnad innefattar funktion, dimensionering, utformning, utförande och rehabilitering av betongkonstruktioner och murverk. Sprutbetong och konstruktionstillämpningar av nyutvecklade betongmaterial samt effekter av dynamisk belastning ingår. Forskningen inriktas mot stora betongkonstruktioner, extremt belastade betongkonstruktioner och avancerade betongmaterial.

Kontaktperson: Anders Ansell

Bro- och stålbyggnad

Avancerad modellering och dynamiska analyser av konstruktioner, broar för höghastighetståg, tåg-spår-bro och jord-bro interaktion, övervakning av konstruktioners tillstånd och hälsa, LCC & LCA av broar, drift, underhåll och reparation av broar, industrialiserat brobyggande, nya konstruktionsmaterial och metoder, laster och lastfördelning på konstruktioner, samverkanskonstruktioner och jord-stål samverkansbroar.

Kontaktperson: Raid Karoumi

Byggnadsmaterial

Sammansättning, mikrostruktur och egenskaper hos byggnadsmaterial, och kopplingen till deras funktion och livslängd i olika tillämpningar. Ett expansivt område är så kallade gröna material från förnybara råvaror, till exempel modifierat trä och biobaserade kompositer, lim- och ytbehandlingssystem. Utmaningarna gäller främst materialens känslighet för fukt och biologisk nedbrytning.

Kontaktperson: Magnus Walinder

Byggnadsteknik

Ämnet omfattar att genom projektering, konstruktion och dimensionering, samt genom byggprocessen, utveckla byggkonstruktioner och särskilt deras klimatskärm för fuktsäkerhet, energieffektivitet och en sund innemiljö.

Kontaktperson: Folke Björk

Installations- och energisystem

Energitjänster för byggnader och distrikt, smart inventering av byggnadsprestanda, inomhusklimattjänster i högpresterande byggnader, energikvalitetsförvaltning i högpresterande byggnader och distrikt, installationstekniska BIM-applikationer, energimodellering, byggnaden som komplext system, smarta styr- och funktionskontrollsystem, resurseffektiv ombyggnad/förnyelse i den byggda miljön, inomhusklimattjänster i speciella miljöer (operationssalar, känsliga industrimiljöer, tunnlar), resurseffektivitet och brukarbeteende i den byggda miljön.

Kontaktperson: Ivo Martinac

Jord- och bergmekanik

Avdelningen bedriver forskning relaterat till jordförstärkningsmetoder (kalkcementpelare, packning, förbelastning, vertikaldränering), grundläggning av betongdammar, bergmekanik, tunnelteknik och injektering. Forskningsområden är brottmekanismer, observationsmetoder, sannolikhetsbaserad dimensionering, geostatistik, mekaniska egenskaper, jordkemi, omgivningspåverkan och tillståndsbedömning.

Kontaktperson: Stefan Larsson

Strömmnings- och klimatteknik

Inriktning mot modeller och beräkningsmetoder för byggnader och byggd miljö. Såväl gas- som vätskeströmning samt grundläggande värmeöverföring, termisk komfort och spridningsmekanismer för luftföroreningar behandlas. Avancerade CFD (Computational Fluid Dynamics) modeller används tillsammans med andra beräkningsprogram och analytiska modeller vid utvärdering av inomhusmiljöer och byggnadskomponenter. Miljöaspekterna är centrala.

Kontaktperson: Folke Björk

Transportplanering

Avdelningen bedriver grundforskning och tillämpad forskning inom fyra huvudområden: vägtrafik, järnvägstransporter, kollektivtrafik och logistik. Kvantitativa metoder (simulering, analyser och modellering), kvalitativ analys samt utveckling inom beräknings-, informations- och sensorteknik är vanliga tillvägagångssätt som används i vår forskning. Vår forskning är tvärvetenskaplig till sin natur och ses alltid i ett multimodalt sammanhang.

Kontaktperson: Johan Silfwerbrand  och Erik Jenelius