Till innehåll på sidan

Rapporter

Rapporter

[1]
E. Jansson, "Automatic train operation i Sverige : En förstudie," , TRITA-ABE-RPT, 2037, 2020.
[3]
T. af Klintberg, L. Högberg och F. Björk, "Stegvis renovering," , TRITA-ABE-RPT-2023, 2020.
[4]
F. Johansson, M. Roslin och J. Josefsson, "Utvärdering av glasfiberbult som permanent bergförstärkning," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 201, 2020.
[5]
E. Andersson et al., "Varför behövs Nya Stambanor i Sverige?," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, KTH Railway Group publications, 20-01, 2020.
[7]
B.-L. Nelldal, "Analys av prognoser för nya stambanor och jämförelse med internationella erfarenheter av höghastighetståg," KTH Royal Institute of Technology, KTH Railway Group, 19-01, 2019.
[8]
R. Abbasiverki, L. Ahmed och E. Nordström, "Analysis of load and response on large hydropower draft tube structures," Energiforsk AB, 2019.
[9]
A. Ploskic, "Bra inneklimat ger hälsa och sparar pengar," Stockholm : VVS FORUM, 2019.
[10]
A. Andersson, "Dynamic analysis of simply supported slab bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1922, 2019.
[11]
A. Ploskic, "ENERGISNÅLA RADIATORSYSTEM FÖR EFFEKTIV LÅGTEMPERATURUPPVÄRMNING OCH GOTT INOMHUSKLIMAT I SMÅHUS," Stockholm : SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), 2019.
[12]
R. Malm, "Erfarenheter från gjutning av grova betongkonstruktioner," Energiforsk, Energiforsk report 2019:558, 2019.
[13]
O. Fröidh och M. Berg, "Framtida trafikeringskostnader och utveckling av persontågsparken : Slutrapport," Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1912, 2019.
[14]
R. Malm, J. Enzell och M. Hassanzadeh, "Full-scale test of the Dome Plug for KBS-3V deposition tunnels – structural response of the concrete dome," SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB, SKB P-18-14, 2019.
[15]
[17]
B.-L. Nelldal, "Höghastighetsbanor : En investering för hållbart resande och godstrafik," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, KTH Railway Group publications, 19-02, 2019.
[18]
E. Nordström och D. Eriksson, "Inventering av inre vattenvägsbesiktningar," Stockholm, Energiforsk rapport, 2019:566, 2019.
[19]
R. Malm, J. Enzell och B. Mohlin, "Kartläggning av instrumenteringssystem för betongdammar," , Energiforsk report 2019:596, 2019.
[21]
R. Hellgren, R. Malm och E. Nordström, "Modeller för övervakning av betongdammar : Energiforskrapport 2019:580," Stockholm, Sweden, 2019.
[22]
F. Björk, T. af Klintberg och K. Gudmundsson, "Simhallar – ett övergripande perspektiv på teknik, hälsa, beständighet och ekonomi," , TRITA-ABE-RPT, 1918, 2019.
[23]
J. Leander et al., "Smart condition assessment, surveillance and management of critical bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2019.
[24]
E. Nordström et al., "Strukturell säkerhet hos spruckna betongdammar," , Energiforsk report, 2019:574, 2019.
[27]
A. Sjölander, "Utvärdering av fältmetod för mätningar på sprutbetong," Stockholm, SBUF rapport, 13332, 2019.
[28]
D. Jelagin et al., "Asphalt layer rutting performance prediction tools," Linkoping : VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI rapport, 968A, 2018.
[29]
L. Ahmed och A. Guarin, "Crack propagation under water pressure," Stockholm/Sweden, 2018.
[30]
R. de Frias Lopez et al., "DEM model for high-speed railway embankments," , Report BIG, A2016:2, 2018.
[33]
J. Leander, "Gamla Lidingöbron : Sammanfattning av mätningar från mars 2017 t.o.m. november 2018," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2018.
[34]
E. Nordström och M. Hassanzadeh, "Inblandning av flygaska i vattenbyggnadsbetong," Energiforsk, Energiforsk Rapport, 2018:479, 2018.
[35]
T. Gasch, L. Ahmed och R. Malm, "Instrumentation and Modelling of a Reactor Containment Building," Energiforsk, Energiforsk report, 2018:526, 2018.
[37]
O. Fröidh et al., "Lokalisering av järnvägsstationer – effekter för samhällsplanering, resande och tillgänglighet," Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1815, 2018.
[38]
A. Ansell, "Möjligheter till instrumentering av spännkablar av system BBRV," Stockholm : Energiforsk AB, Energiforsk rapport, 542, 2018.
[39]
M. Hassanzadeh, R. Malm och M. Åhs, "Reaktorinneslutningarnas respons vid höga inre tryck och reducerad förspänning," , SSM report 2018:26, 2018.
[41]
B.-L. Nelldal, J. Andersson och O. Fröidh, "Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät : Analys av utbud och efterfrågan på tågresor," , TRITA-ABE-RPT, 1818, 2018.
[42]
A. Andersson, "Simplified approach to dynamic analysis of railway bridges for high-speed trains," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1837, 2018.
[43]
T. af Klintberg et al., "System för personlig meritering och certifiering för ingenjörer inom den svenska byggsektorn," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1833, 2018.
[44]
B. G. Hellers, "The BCE-system, prestressed hybrids of AAC and HPC," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BYTE, 2018:1, 2018.
[45]
M. Westberg Wilde et al., "Theme D - Syntheis: Risk analysis – assessment of reliability for concrete dams : 14th International Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1802001, 2018.
[46]
S. Larsson, G. Nilsson och N. Jelisic, "Utveckling av Jb-Totalsondering för kontroll av kc-pelare," Stockholm : SBUF Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF Rapport, 2018.
[48]
F. Björk et al., "Vattenskador på bostäder – omfattning och kostnader : Slutrapport av ett uppdrag från Boverket," Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1844, 2018.
[49]
M. Ülker-Kaustell, "Dynamic behaviour of pot bearings : A preliminary study," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Bulletin, 168, 2017.
[50]
R. Malm, "Evaluation of the concrete dome plugDomPlu – follow-up 2017," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Report, 167, 2017.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2017-10-02