Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Riskhantering, dimensionerings- principer och livscykelfrågor

Spont

Vid allt byggande måste konstruktionens planerade funktion och säkerhet beaktas vid utformningen. För att uppnå tillräcklig säkerhet och god funktion hos konstruktionen krävs att utformningen ger en tillräckligt stor säkerhetsmarginal mellan konstruktionens mothållande kapacitet och de förväntade påfrestningar som konstruktionen kan komma att utsättas för. Moderna riktlinjer för konstruktioners säkerhet bygger på sannolikhetsbaserade principer, där risken för brott i konstruktionen ska vara tillräckligt liten. Med förbättrade dimensioneringsriktlinjer kan man utforma konstruktioner mer resurssnålt genom att onödig överdimensionering kan undvikas. Avdelningen har flera decenniers erfarenhet av forskning i syfte att ta fram och förbättra sådana sannolikhetsbaserade dimensioneringsprinciper för konstruktioner både i ord och i berg. En allt viktigare forskningsfråga för avdelningen rör hur konstruktioner i jord och berg ska utformas för att ge så liten kostnad och miljöpåverkan som möjligt sett över hela livscykeln. Byggprojekt har också att hantera många andra typer av risker, såsom hur oväntade tekniska svårigheter kan komma att påverka budget och tidplan. Forskning i syfte att förbättra dagens riskhanteringsmetoder vid byggandet i jord och berg bedrivs också på avdelningen.

Områdesföreträdare: Johan Spross , Fredrik Johansson , Marie Westberg Wilde , Stefan Larsson

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25